1.آموزش ثبت نام و ورود

جهت عضویت در سایت تیباکس طرح به نشانیه(www.tboxtarh2.ir)

درون سایت اینگونه عمل کنید:

 

abc9

abc10

abc11

abc12

abc14

abc15

abc16

abc17