بایگانی ماهیانه: اکتبر 2017

آخرین اخطار به دامین های ثبت شده در ریجستر ریلسو

بنام خدا

مدیران عزیز آخرین اخطار جدی را میدهیم در رابطه با تحریم ریلسو ,  دامین های بین المللی که به ریجستر جدید منتقل نکرده اند.

ادامه خواندن آخرین اخطار به دامین های ثبت شده در ریجستر ریلسو